Architektūros projektavimo paslaugos

Siūlome išskirtinės architektūros projektavimo paslaugas, paremtas išsamia objekto ir jo konteksto analize, inovatyviais inžineriniais sprendimais bei konkrečiais užsakovo poreikiais – biudžetu, verslo modeliu, pasiūlant galimus plėtros bei vystymo variantus. Įvairiapusės komandos dėka, į architektūrinės koncepcijos kūrimo procesą integruojame ir konstrukcinių schemų projektavimą.

Skiriami šie pagrindiniai projektavimo proceso etapai:

+ Analizės stadija
+ Planavimo stadija
+ Priešprojektinių pasiūlymų (projektinių pasiūlymų) stadija
+ Projektavimo stadija
+ Vykdymo priežiūros stadija

Analizės stadija

Analizės stadijos metu analizuojame teritorijoje bei gretimybėse galiojančius bei perspektyvinius teritorijų planavimo dokumentus (miesto ar rajono bendrieji planai, specialieji planai, galiojantys detalieji planai), galimą užstatymą, atsižvelgiant į gretimybes bei užsakovo poreikius. Šioje stadijoje įvertiname ar yra galimas užstatymas ir koks galimas, kokius rodiklius galima pasiekti.

Planavimo stadija

Planavimo stadijoje sukuriame gaires teritorijai (urbanistinis planavimas) – galimos užstatymo paskirtys, preliminari pastatų vieta, užstatymui galimos vietos bei architektūrinė išraiška – aukštis, užstatymo principas. Sprendžiame infrastruktūros – susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų klausimus. Esant poreikiui, rengiame teritorijų planavimo dokumentus (detalieji planai, sklypo užstatymo schemos).

Galime pasiūlyti užstatymo viziją konkrečiam sklypui ar teritorijai, prognozuojant būsimus ploto bei ekonominius rodiklius.

Planavimo projektų pavyzdžiai >

Priešprojektinių pasiūlymų stadija

Rengiant priešprojektinius pasiūlymus, sukuriamas pirminis statinio įvaizdis, aukštų planai bei sklypo plano sprendiniai. Priešprojektiniai pasiūlymai leidžia įvertinti galimas statybos apimtis, būsimą patalpų plotą, statybos būdus bei preliminarius kaštus. Parengus priešprojektinius pasiūlymus, galima kreiptis į administruojančias institucijas (miesto ar rajono savivaldybę, saugomų teritorijų direkcijas) specialiųjų architektūros reikalavimų, techninių sąlygų gavimui. Projektinių pasiūlymų rengimas apibrėžiamas Statybos techninio reglamento (STR) 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priede.

Projektavimo stadija

Projektavimo stadijoje ieškome efektyviausio sprendinio, atsižvelgdami į galimą skirti biudžetą. Kiekviename projektuojame objekte siekiame išskirtinumo, nors ir galimos išlaidos minimalios. Šioje stadijoje rengiamas techninis projektas, apimantis visas projekto dalis – galimo poveikio aplinkai, statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų, tvaraus energijos naudojimo bei aplinkos sutvarkymo sprendinius. Didelį dėmesį skiriame kontekstinei vietos analizei – nagrinėjame ne tik gamtinius, techninius ar teisinius aspektus, bet ir žmogų, jo elgesį. Atsižvelgiant į vietos unikalumą, mes įgyvendiname idėją, individualiai kurdami ir taikydami mažosios architektūros elementus.

Projektų pavyzdžiai >

Vykdymo priežiūros stadija

Vykdymo priežiūros metu, stebime bei kontroliuojame, statybos metu vykdomų darbų atitikimą mūsų suprojektuotiems sprendiniams. Sprendžiame iškilusias problemas, detalizuojame sprendinius dėl pasikeitusios situacijos statybos metu.

Susisiekite jau dabar: